Privatlivspolitik


Andersfogh.com respekterer dit privatliv. Vi beskriver her vores privatlivspolitik og hvordan vi beskytter dine rettigheder, sikrer og anvender dine personoplysninger.
Andersfogh.com er et dansk selskab og leverer Kurser, Sparringsforløb, Vækstforløb, foredrag og workshops/webinar.
Hovedkontoret er placeret i Brædstrup, Danmark og er underlagt den europæiske persondatalovgivning, herunder GDPR den generelle databeskyttelsesforordning.

Alle større beslutninger hos andersfogh.com vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger træffes på direktions- og bestyrelsesniveau under tilsyn af den databeskyttelsesansvarlige (Data Protection Officer).

Selskabet = andersfogh.com

 1. Indledning:

1.1 Selskabet tager beskyttelse af persondata alvorligt og ønsker at være en seriøs og sikker samarbejdspartner for vores kunder og samarbejdspartnere.

1.2 Selskabet har udarbejdet denne privatlivspolitik, så du ved hvordan Selskabet behandler de personoplysninger der indsamles.

1.3 Selskabet foretager løbende en vurdering af den risiko, der er forbundet med udvekslingen af de pågældende persondata og om udvekslingen kan påvirke dine grundrettigheder.

1.4 I de tilfælde, hvor det er nødvendigt for Selskabet at behandle personfølsomme oplysninger om dig, vil der blive foretaget en konsekvensanalyse forinden de pågældende data behandles.

 

 1. Kontaktoplysninger:

 

2.1 Selskabet kan kontaktes på følgende måder:

2.1.1 Mail: contact@andersfogh.dk

2.1.2 Telefon: 52 51 21 55 (Ma – Fr kl. 09.00 – 15.00) *

2.1.3 Adresse: Skovvejen 65, 8740 Brædstrup

2.1.4 CVR: 42 70 30 60

 

 1. Hvornår indsamler vi dine data?:

 

3.1 Selskabet indsamler først dine data i det øjeblik vi anmoder herom, vi orienterer dig om hvilke data vi indsamler og til hvilke formål de pågældende data indsamles.

3.2 Selskabet indhenter ikke data fra tredje parter.

3.3 Det kan på grundlag af et tredjepartsprodukt, dog være at data indhentes i forbindelse med drift og service. F.eks. ligger vores kursus

 

 1. Hvilke data indsamles?:

 

4.1 Selskabet anvender dine data for at kunne opfylde en aftale Selskabet er en del af, eller for at kunne besvare din henvendelse.

4.2 Selskabet indsamler alene almindelige persondata, hvilket omfatter bl.a. navn og mailadresse.

4.3 Selskabet kan indhente data og referencer i forbindelse med stillingsbesættelse.

 

 1. De registrerede persondata anvendes til:

 

5.1 Selskabet indsamler og registrer alene persondata til følgende formål:

5.1.1 Administrative formål.

5.1.2 At behandle ordre, fakturering, aftaler og betalinger.

5.1.2 Opfyldelse af en aftale indgået med Selskabet.

5.1.3 Til opfyldelse af en anmodning i relation til Selskabets ydelser.

5.1.4 Stillingsbesættelse.

5.2 Dine persondata indsamles alene til opfyldelse af ovennævnte formål. Såfremt der skulle vise sig behov for at behandle de pågældende data til andet formål, vil du blive bedt om at samtykke hertil, medmindre samtykke ikke er nødvendigt. I så fald vil vi blot oplyse dig om sådanne formål.

 

 Juridisk grundlag for indsamling af persondata:

 1. Relevant persondata:

 

6.1 Selskabet begrænser til enhver tid den persondata der behandles om dig til det nødvendige og sikrer således, at der ikke behandles eller opbevares unødige persondata.

6.2 Formålet med registreringen af den pågældende data afgør, hvilke persondata der behandles om dig, dog behandles maksimalt persondata, der er nødvendig for at kunne opfylde de i pkt. 5 anførte formål.

6.3 Selskabet henstiller til, at der ikke fremsendes personoplysninger af følsom karakter til Selskabet eller gennem Selskabets tjenester/hjemmeside, herunder oplysninger om race og etnisk oprindelse, politiske holdninger, religiøs og filosofisk opfattelse, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, genetisk og biometrisk data, helbredsoplysninger eller seksualitet og seksuel orientering.

 

 1. Nødvendige data:

 

7.1 Selskabet anvender og behandler alene de data, som er nødvendige for at kunne opfylde de i pkt. 5 anførte formål, herunder at opfylde en aftale med dig eller besvare en henvendelse.

7.2 Selskabet arbejder løbende på ved organisatoriske tiltag og opdatering af programmer at sikre, at mængden af persondata altid begrænses mest muligt.

7.3 Det kan udover de data, der er nødvendige for at opfylde de i pkt. 5 anførte formål, ligeledes være nødvendigt at indsamle yderligere oplysninger, dersom dette er nødvendigt i relation til gældende lovgivning.

 

 1. Kontrol og opdatering:

 

8.1 Selskabet sørger for løbende at kontrollerede registrerede persondata og opdatere disse, når der er ændringer heri.

8.2 Du kan, som registreret, til enhver tid meddele os, såfremt der er sket ændringer i dine persondata, herunder i særlig grad dine kontaktoplysninger. Henvendelsen kan ske via kontaktoplysningerne i denne privatlivspolitik.

8.3 Selskabet har endvidere vedtaget interne retningslinjer for kontrol og opdatering af persondata.

 

 1. Sletning:

 

9.1 Selskabet sørger for løbende at slette persondata, der ikke længere er nødvendige eller relevante for de i pkt. 5 anførte formål.

9.2 Selskabet opbevarer som udgangspunkt oplysninger til bogføring 5 år tilbage i tiden, samt almindelige kontaktoplysninger op til 1 år efter kontraktudløb.

9.3 Du kan til enhver tid begære dine persondata slettet, såfremt Selskabet ikke er berettiget til at opbevare dine persondata uden dit samtykke, eller de pågældende oplysninger er nødvendige for at Selskabet kan opfylde den indgåede aftale eller anmodning.

 

 1. Samtykke:

 

10.1 Selskabet indhenter ikke dit samtykke til de i pkt. 5 anførte formål, idet Selskabet er nødsaget til at behandle dine almindelige personoplysninger, for at kunne opfylde en aftale med dig eller besvare din henvendelse eller anmodning.

10.2 I tilfælde af, at dine persondata ønskes anvendt til andre formål end de i pkt. 5 anførte, vil du blive bedt om at samtykke heri, inden behandlingen påbegyndes, så frem samtykke er nødvendigt.

 

 1. Videregivelse:

 

11.1 Selskabet videregiver ikke dine persondata til tredjelande eller andre aktører medmindre vi har samtykke hertil eller det er nødvendigt for at opfylde en aftale med dig.

11.2 Selskabet er dog berettiget til at gøre brug af data behandlere, og kan i den anledning overgive dine relevante persondata hertil.

11.3 Selskabet er også berettiget til at videregive oplysninger til Selskabets samarbejdspartnere, i det omfang du har anmodet herom, eksempelvis ved oprettelse af en brugerprofil hos en af Selskabets samarbejdspartnere.

11.4 Politiet og andre offentlige myndigheder kan kræve at andersfogh.com udleverer dine persondata fra andersfogh.com´s database/systemer. Andersfogh.com vil kun udlevere disse persondata ved en foreliggende retskendelse eller lignende, der måtte forpligte andersfogh.com til at følge dette.

 1. Sikkerhed:

 

12.1 Selskabet har interne regler for håndteringen af dine persondata. Retningslinjer der sammen med Selskabets sikkerhedsforanstaltninger sikrer, at dine persondata beskyttes og sikres imod tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse eller adgang.

 1. Cookies:

 

13.1 Hvis vi placerer cookies på dit IT-udstyr, bliver du informeret om anvendelsen og formålet med at indsamle persondata via cookies.

13.2 Før vi placerer cookies på dit udstyr, beder vi om dit samtykke. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes uden dit samtykke.

13.3 Du kan få flere oplysninger på vores hjemmeside om vores brug af cookies, og om hvordan du kan slette eller afvise dem. Hvis du vil tilbagekalde dit samtykke, se vejledningen under vores cookie-politik.

 

 1. Merger & Acquisitions:

 

14.1 I forbindelse med fusioner eller virksomhedsovertagelser af andersfogh.com, vil den overtagende enhed, samt dennes konsulenter få adgang til de oplysninger, der forvaltes af andersfogh.com. I et sådan tilfælde kan der være tale om dine persondata og andersfogh.com vil i den forbindelse indgå en hemmeligholdelsesaftale med den/de eksterne parter.

 

Du har ret til:

 

14.1 Du har altid ret til at få adgang til de persondata, som Selskabet har registreret omkring dig, herunder at få oplyst, hvilke data vi opbevarer omkring dig, hvor de er indsamlet fra og hvad vi skal bruge dem til. Hvis du ønsker det, kan du også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, hvem der opbevarer dem og hvor, samt hvem vi deler dine data med, hvis vi deler disse.

14.2 Der er i visse tilfælde oplysninger, som Selskabet ikke udleverer, eksempelvis hvor andre privatpersoners privatlivsbeskyttelse vejer tungere, hensyn til immaterielle rettigheder og forretningshemmeligheder.

14.3 Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du blot kontakte Selskabet på en af følgende måder:

14.3.1 pr. tlf. på +45 52 51 21 55

14.3.2 pr. mail på contact@andersfogh.com

14.3.3 pr. brev på Skovvejen 65, 8740 Brædstrup

14.4 I tilfælde af at Selskabet har registreret persondata omkring dig, og du bliver bekendt med, at de registrerede data ikke er korrekte eller unøjagtige, er du berettiget til at anmode om, at de ukorrekte data slettes og de unøjagtige data rettes.

14.5 Du skal sende information om, de data du måtte mene er unøjagtige eller forkerte, hvorefter Selskabet vil tage sig af sagen.

14.6 Der kan være tilfælde, hvor du ikke er enig i, at vi behandler dine persondata. I disse tilfælde kan du anmode Selskabet om at slette de pågældende data. Det kan du ligeledes gøre såfremt du mener, at Selskabet behandler data i strid med lovgivningen, behandlingen ikke længere er nødvendig eller at du har trukket dit samtykke tilbage til behandlingen.

14.7 Selskabet vurderer herefter om der er baggrund for at efterkomme ønsket om sletning eller rettelse af persondata. Er der baggrund for at gennemføre sletning eller rettelse, vil dette ske hurtigst muligt.

14.8 Du kan til enhver tid gøre indsigelse overfor Selskabets behandling af dine persondata, eller mod at Selskabet videregiver dine data.

14.9 I tilfælde af at du ønsker at gøre indsigelse kan du kontakte Selskabet på de i pkt. 14.3. anførte måder, med angivelse af, hvilken behandling du gør indsigelse imod og hvorfor.

14.10 Er din indsigelse berettiget, vil Selskabet stoppe med at behandle dine persondata, og vil enten slette eller tilbagelevere disse til dig.

14.11 Du har ret til at få de persondata retur, som du måtte have stillet til rådighed for Selskabet eller de data, som Selskabet har indhentet fra andre på baggrund af din accept heraf. Er du part i en aftale med Selskabet, kan du ligeledes få dine persondata retur, dog har Selskabet ret til at behandle de persondata, der er nødvendige for at kunne opfylde aftalen med dig.

14.12 Du er ligeledes berettiget til at få overført dine persondata til en anden tjenesteudbyder, såfremt du måtte ønske det og det er foreneligt med den indgåede aftale.

14.13 I de tilfælde hvor Selskabet skal tilbagelevere eller videregive persondata, vil de blive leveret i et normalt anvendt format.

14.14 Selskabet bestræber sig på at besvare henvendelser så hurtigt som muligt og senest en måned fra indsigelsens modtagelse, dog kan der i perioder forekomme travlhed, der kan afstedkomme længere sagsbehandlingstid. I tilfælde heraf vil du blive orienteret herom.

 

 

BRUGER- & HANDELSBETINGELSER

 

Indledning

 

Andersfogh.com har blandt andet et Masterclass kursus, konsulentforløb, foredrag og webinar/workshops for selvstændige, der ønsker at udvikle og optimere deres forretning og virksomhed. Det er derfor den gældende lovgivning om handel mellem erhvervspartnere også kaldet B2B, som er grundlag for de nedenstående betingelser.

Ved køb af et eller flere moduler, accepterer Slutbrugeren Bruger- og Handelsbetingelserne, som udstukket af andersfogh.com ApS.

Disse almindelige betingelser fastsætter de betingelser og vilkår for andersfogh.com’ ydelser og services. Betingelserne er gældende for alle, der køber et eller flere af modulerne.

Gældende per 1. april 2024.

 

Formål

 

 • Formålet med andersfogh.com er at tilbyde selvstændige erhvervsdrivende hjælp til deres forretning og virksomhed. Gennem udvalget af moduler kan Slutbrugeren vælge ét modul, eller få skræddersyet et forløb tilpasset egne behov og ønsker.
 • Køb af et eller flere moduler skal føre til effektiviseringer, optimeringer og til sikring af en sund og økonomisk bæredygtig drift og dermed til at udnytte vækstpotentialer.
 • com bærer ikke ansvaret for om det lykkes for Slutbrugeren, da andersfogh.com kun tilbyder værktøjer og mentorship. Det er Slutbrugerens eget ansvar, at implementere og slutteligt omsætte det i handling og resultater.

 

Ydelsernes omfang

 

Da modulerne er af forskellig karakter, vil beskrivelsen af ydelserne være individuel opstillet.

 

2.1 Iværksætterens Masterclass. Dette kursus med mere end 80 lektioner har til formål, at Slutbrugeren gennem selvstudie af lektionerne, erhverver en større viden og bedre indsigt i forskellige forretningsstrategier, markedsføringstiltag og meget mere.

2.2 Det aktuelle indhold af Iværksætterens Masterclass, kan til enhver tid ses på den til enhver tid gældende platform hvor kurset er tilgængeligt.

2.3 Per gældende dato er Iværksætterens Masterclass hosted på www.lumant.dk hvortil man bliver linket fra vores egen hjemmeside www.andersfogh.com

2.4 Vi forbeholder os retten til at flytte hosting til en anden udbyder. En sådan flytning vil ikke have nogen påvirkning for dig som Slutbruger.

2.5 Iværksætterens Masterclass erhverves for 12 måneder ad gangen. Prisen er per 1. april 2024 14.999 DKK inkl. moms.

2.6 Vi forbeholder os retten til at køre kampagner med reducerede kampagnepriser, i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning, hvilket ikke giver Slutbrugeren ret til refundering af evt. prisdifferencer mellem normalprisen og kampagneprisen, ved erhvervelse uden for kampagneperioderne.

2.7 Købet af et Iværksætterens Masterclass modul, giver Slutbrugeren ubegrænset adgang til lektionerne i de gældende 12 måneder. Slutbrugeren får yderligere eksklusivt adgang til en lukket Facebook gruppe, hvor der på ugentlig basis afholdes en Live session. Ferier og helligdage ikke inkluderet.

2.8